Aannamecriteria

Aannamecommissie 1 (AC1) behandelt de instroom ‘aan de poort’ in leerjaar 1 en de tussentijdse instroom in leerjaren 2 en 3.
De leergroepbegeleiders van de onderbouw, de coördinator, de zorgcoördinator, de examensecretaris, de decaan en de rector hebben zitting in deze commissie.

 

Uitgangspunten AC 1 :

  • Een havo en/of vwo advies van de basisschool.
  • Het onderwijskundig rapport moet het advies van de basisschool ondersteunen. De coördinator brengt een bezoek aan de basisscholen om de aangemelde leerlingen door te spreken en het niveau-advies helder te krijgen.
  • Bij twijfel over het niveau van een aangemelde leerling wordt er een NIO (intelligentieonderzoek) afgenomen door een orthopedagoog.
  • Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag dan wordt door de aannamecommissie onderzocht of de school op basis van het ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan de ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dit niet het geval is, zal de betreffende leerling worden afgewezen.
  • Met iedere leerling en diens ouders vindt een gesprek plaats om na te gaan of het Orion Lyceum vanwege haar specifieke karakter een geschikte leeromgeving is. We hanteren hierbij het leerlingprofiel zoals dat op onze website gepubliceerd is.
  • De aannamecommissie beslist over de uiteindelijke aanname en plaatsing van de aangemelde leerling.
Webdesign: Webgrades