Leefregels

Het Orion Lyceum heeft als eerste school van Nederland het handvest voor compassie getekend. Dit handvest gaat uit van de Gouden Regel:

Behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.

Deze richtlijn is het vertrekpunt voor alle andere regels en afspraken binnen onze school. Om goed met elkaar en het gebouw om te gaan en vooral om allemaal goed te kunnen werken en leren volgen hier de belangrijkste basisafspraken.

Basisafspraken

 • We benaderen elkaar positief.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar.
 • We respecteren verschillen.
 • We zijn zuinig op onze en op elkaars spullen.
 • We eten en drinken in de aula.
 • We ruimen onze rommel op en zorgen samen voor een schone school.

We luisteren naar aanwijzingen van al het campuspersoneel.

 

 

Mobiele devices

 • Leerlingen dienen hun mobiele telefoons tijdens lessen te bewaren:

           -  in hun kluisje bij de lessen op het Orion Lyceum

           -  in de daarvoor bestemde telefoontassen bij lessen op de Campus.

 • In en rond de school (schoolplein, aula) in de pauze en tussenuren is het gebruik van                    mobiele apparatuur toegestaan, mits de leerling daarmee geen overlast veroorzaakt.
 • In de klas mogen mobiele telefoons niet worden gebruikt, tenzij de docent daarvoor                    toestemming geeft voor onderwijsactiviteiten.
 • Het maken van beeld- en geluidsopnames in en rond de campus is verboden zonder                    uitdrukkelijke toestemming van de docent en/of de betrokkene(n).
 • Voor elke publicatie van beeld- en geluidsopnames die in de klas of op de campus gemaakt         zijn, is bovendien toestemming vereist van alle betrokkenen.
 • Het gebruik van laptops is toegestaan voor onderwijsdoeleinden.

Wanneer een leerling zijn telefoon bij je hebt of (zonder toestemming) gebruikt tijdens de les, wordt deze ingenomen door de docent. Aan het einde van de les krijgt hij deze terug. De docent maakt een melding naar de leerlingbegeleiding/receptie van de desbetreffende school, onder vermelding van leerling, klas en lesuur. Na registratie krijgt de leerling de melding dat hij zich de volgende dag om 8.00 uur moet melden bij leerlingenloket of receptie.

Na drie keer innemen wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Uitgebreidere informatie over sociale media/mobiele telefoons staat in de protocollen op de website.

 

Te laat

Als een leerling te laat op school verschijnt, meldt hij/zij zich bij het leerlingenloket/receptie. Wanneer de leerling geen geldige reden heeft, dan dient hij/zij zich de daaropvolgende schooldag om 8.00 uur te melden bij het leerlingenloket/receptie. Ook bij ongeoorloofd te laat komen in de overige lesuren dienen leerlingen zich de volgende schooldag om 08.00 uur te melden.

 

Voor de procedure van ziekmelding bij een schoolexamen verwijzen wij naar het examenreglement. De verzuimregistratie wordt genoteerd in Magister. Met een persoonlijke inlogcode kunnen ouders de absenties van hun zoon/dochter inzien.

 

Overeenkomstig de leerplichtwet hanteren we het volgende beleid:

-        Leerlingen die 4 keer te laat komen: leerlingenloket meldt dit bij de leergroepbegeleider en           die neemt contact op met ouders/verzorgers.

-        Leerlingen die 6 keer te laat komen: leerlingenloket stuurt een brief naar huis om                             ouders/verzorgers mee te delen dat de leerling regelmatig te laat is en wat de                                     consequenties  kunnen zijn. De leergroepbegeleider en afdelingsleider worden hierover                   geïnformeerd.

-        Leerlingen die 9 keer te laat komen: leerlingenloket doet een melding in DUO en aan                       leerplicht, en stuurt hierover een brief naar ouders/verzorgers. Leerplicht onderneemt een             eerste actie.

-        Leerlingen die 12 keer te laat komen: gesprek met leerplicht, waaruit een HALT-straf kan                 voortvloeien.

-        Leerlingen die 15, 20, 25, 30, etc... keer te laat zijn gekomen: de afdelingsleider onderneemt           actie richting de leerling en leerplicht.

 

Mocht een leerling zonder geoorloofde reden afwezig zijn bij één of meerdere lessen,

dan zal hij de gemiste tijd dubbel dienen in te halen. De leergroepbegeleider en de teamleider worden hiervan op de hoogte gesteld, tevens wordt er een aantekening in Magister gemaakt. Ook een defect aan de fiets, wordt als ongeoorloofd bestempeld.

 

Webdesign: Webgrades