Absent melden

Ziek-/betermelding

Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind telefonisch ziekmelden tussen 8.00 en 8.30 uur onder vermelding van de reden. Mocht een leerling zonder afmelding niet op school aanwezig zijn of wordt de leerling ziek tijdens schooltijd, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met de ouders op. Wanneer een leerling weer beter is, dan meldt hij zich vóór 08.30 uur beter bij de receptie.

 

Voor de procedure van ziekmelding bij een schoolexamen verwijzen wij naar het examenreglement. De verzuimregistratie wordt genoteerd in Magister. Met een persoonlijke inlogcode kunnen ouders de absenties van hun zoon/dochter inzien.

 

Absentie door afspraken

Bezoek onder schooltijd aan tandarts, orthodontist, huisarts of ander verzuim, dient door de ouders enkele dagen voor de afspraak per e-mail of per briefje aangekondigd te worden. Indien dit bij de school niet bekend is, mag de leerling binnen schooltijd de school niet verlaten. Om lesuitval bij de leerling te voorkomen, gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de lesuren in te plannen. Indien een leerling toch tijdens een les een buitenschoolse afspraak heeft of voortijdig de les verlaat voor een afspraak, dan meldt de leerling dit tijdig aan de desbetreffende vakdocent. Ook bij afwezigheid bij bijzonder verlof en bij afspraken op school voor RT of maatschappelijk werk, wordt de vakdocent tijdig door de leerling ingelicht. Dit in verband met eventuele presentaties, proefwerken en/of overhoringen die door de vakdocent gepland zijn.

 

Betermelding

Ben je weer beter, meld je dan diezelfde ochtend vóór 08.30 uur bij de receptie of aan het begin van je 1e les.

 

De school is verplicht om bij een verzuim van langer dan 3 dagen zonder opgaaf van redenen en bij regelmatig verzuim de leerplichtambtenaar in te lichten.
Webdesign: Webgrades