Klachten

De school heeft tot taak klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Klachtafhandeling dient primair op schoolniveau plaats te vinden. Het beste kan dit gebeuren door zelf meteen te reageren als er iets voorvalt. De klachtenregeling van het Orion Lyceum geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers.

 

Intern

Indien de leerling een klacht heeft en geen bevredigende reactie ontvangt, stelt hij de leergroepbegeleider op de hoogte. Deze heeft vijf schooldagen de gelegenheid een bemiddelende rol te vervullen. Wanneer er nadien nog steeds geen bevredigende reactie is, kan een leerling zich wenden tot de teamleider onder- of bovenbouw. Indien er dan nog steeds geen bevredigende reactie is, kan een leerling zich wenden tot de vestigingsdirecteur. Hierbij wordt ter behandeling van de klacht steeds de termijn van vijf dagen in acht genomen.

 

Eenieder, genoemd in art. 6, die in zijn belang is getroffen door besluiten van het personeel, de schoolleiding of het bevoegd gezag, kan een beroep doen op de klachtenregeling van de SKVOB e.o. waarbij onze school is aangesloten. De klachtencommissie neemt een klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen.

            Bestuursraad SKVOB e.o. Commissie van beroep/Interne klachtencommissie

Postbus 4669

4803 ER Breda

Tel. 076-514 14 05

E-mail: info@skvob.nl 

 

Extern

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze stichting bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. De commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de behandeling van de geschillen verandert er daarom niets. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de stichting, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoonnummer: 079-386 16 97, Fax: 070- 302 08 36, e-mail: info@gcbo.nl. De uitgebreide klachtenprocedure vindt u op de website van de SKVOB e.o.

Voor informatie en klachten kunt u zich ten slotte wenden tot de onderwijsinspectie. E-mail: via contactformulier op de website www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen over onderwijs kunt u bellen naar telefoonnummer: 1400. Wilt u uitzoeken of uw klacht gegrond is, dan kunt u terecht op de volgende website: www.rijksoverheid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 1400.

 

Vertrouwensinspecteur

Vertrouwensinspecteurs adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur bij de onderwijsinspectie.

Een vertrouwensinspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900– 111 31 11.

 

Onderwijsinspectie

De inspectie brengt periodiek een bezoek aan de scholen die onder haar gezag vallen en geeft een oordeel over de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie is te bereiken via www.owinsp.nl. Het postadres is Postbus 7447, 4800 GK Breda.

 

Webdesign: Webgrades