Rapportage

Ouders ontvangen aan het eind van elke periode (drie maal per jaar) een rapportage over de voortgang van hun kinderen. Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- De leerling krijgt een cijferrapportage van de vakken. De vakken geven daarnaast aan bij leerjaar 1 en 2 op welk niveau de leerling scoort; havo of vwo.

- De leerling krijgt een beoordeling in letters voor zijn houding, huiswerk, inzet en persoonlijke ontwikkeling. De aanduidingen zijn; zeer goed (zg), goed (g), voldoende (v), matig (m) en onvoldoende (o).

- De beoordeling van het onderzoek is een cijferrapportage.

Ouders en leerlingen kunnen gedurende het jaar in Magister de behaalde cijfers zien, de periodecijfers en toetsresultaten.


Gedurende het schooljaar vindt er met de leerling en de ouders in principe 1 voortgangsgesprek per periode plaats met de leergroepbegeleider. Hierin worden de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken
In de loop van de onderbouw wordt duidelijk op welk niveau een leerling bij een leergebied of vak presteert. In het derde leerjaar brengt de school een definitief advies voor Havo of Vwo uit en volgt de profielkeuze voor de bovenbouw.

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouder(s) nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.
Webdesign: Webgrades