Verlof vragen

AANVRAAG BIJZONDER VERLOF

 

Bijzonder verlof                                                                                                                 
De leerplichtwet schrijft voor dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag een volledig onderwijsprogramma moeten volgen. Onderzoek wijst uit dat veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. De leerplichtwet staat een aantal redenen toe voor bijzondere vormen van verlof voor maximaal 10 dagen per schooljaar. U kunt hier het wettelijk document over bijzonder verlof vinden. Er kan buiten de schoolvakanties alleen verlof worden verleend vanwege:

 

1.  Vakantieverlof op grond van de specifiek aard van het beroep

Alleen als het door de aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om vakantie te nemen in een van de schoolvakanties kan door de schoolleiding vrijstelling gegeven worden van geregeld schoolbezoek voor ten hoogste tien dagen.  

 

2.  Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. We spreken van gewichtige omstandigheden wanneer er uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen waardoor buiten de wil van de ouders de leerling niet naar school kan komen. Hierbij kunt u denken aan:

-        Verhuizing

-        Bijwonen van een huwelijk in de directe familie

-        Overlijden van een naaste

-        Ambtsjubileum

-        Huwelijksjubileum

 

Toelichting op de aanvraag bijzonder verlof                                                                                 Wanneer het gaat om een periode van minder dan 10 dagen, dan neemt de schoolleiding (binnen het Orion Lyceum de teamleider) hierover een beslissing. Gaat het om een langere periode, dan beslist de leerplichtambtenaar. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd betekent dit dat huiswerk en gemiste leerstof zal moeten worden ingehaald. Hiervoor moet de leerling zelf het initiatief nemen.

 

Aanvraag

  1. De aanvraag dient tenminste 15 schooldagen voorafgaand aan het verlof worden ingediend.
  2. Wanneer de aanvraag gegrond is volgens leerplicht kunt u d.m.v. een formulier de aanvraag doen. U kunt het formulier hieronder downloaden.
  3. Het formulier kan worden afgegeven bij de receptie.
  4. Vijf schooldagen voorafgaand aan het verlof krijgt u bericht of de aanvraag is gehonoreerd. 

 

Aanvraagformulier bijzonder verlofWebdesign: Webgrades