Voortgangsrapportage

Een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs op het Orion Lyceum te toetsen is de voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage (VR) is in lijn met onze onderwijskundige  en didactische visie op het leren, waarin de eigenheid van de leerling en de ontwikkelingsgerichtheid van onderwijs een belangrijke rol spelen.

De VR heeft de volgende functies:
 1. Het geven van informatie aan ouders en leerling over de ontwikkeling en de leerprestaties.
 2. Het geven van feedback op het leren aan de leerling. De VR speelt een belangrijke rol als leermoment en is de basis van reflectie door de leerling (samen met leerlingbegeleider  en ouders) op de eigen ontwikkeling.
 3. Het bieden van een handvat voor begeleiding, vooral door de leergroepbegeleider (LGB).
 4. Het bieden van een totaaloverzicht voor het docententeam van het leren van de leerling (inclusief de behoefte aan differentiatie tussen leerlingen en de determinatie Havo en Vwo en overgang naar volgend leerjaar).
 5. Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijsaanbod van het leren op het Orion Lyceum.

Een cyclisch proces
De VG  is onderdeel van een doorlopend en verankerd leerproces, dat bestaat uit de volgende elementen:

 • Nauwkeurig bijhouden van vorderingen
  Docenten  houden met grote regelmaat de vorderingen van de leerlingen bij. Zij rapporteren via het systeem van Magister.  De VG die elke periode van ongeveer drie maanden samengesteld wordt, is veel meer dan een  momentopname en wordt actief ingezet als  leerdocument.
 • Leerdocument voor de leerling
  De VR is de basis voor reflectie op het leren. Dit gebeurt in het gesprek tussen leerling, ouders en LGB. Ook docenten zijn daarbij aanspreekbaar op de door hen gegeven indicaties en kunnen op verzoek van ouders/LGB betrokken worden bij het gesprek of in het vervolg ervan.
  De leerling  krijgt de opdracht om na elke VR en het gesprek daarover een vervolg te geven aan de voor hem of haar relevante onderdelen. Voor de komende periode worden zo nieuwe leerdoelen gesteld. Dit kan in de autobiografie/p.o.p.formulieren verder worden verwerkt. In het gesprek met de ouders en de leerling wordt een  per periode een ‘contract’ gesloten over de leerdoelen van de leerling.
 • Kwaliteitsdocument voor docent en team
  De VR biedt voor de docent (het docententeam) de mogelijkheid om de kwaliteit van het leren van de individuele leerling en de kwaliteit (de voortgang en het niveau) van de groep te onderzoeken en te beoordelen. Op grond hiervan kan de docent  differentiatie tussen individuele leerlingen vormgeven en  het leerproces voor de groep waar nodig aanpassen.

Actoren
In het proces van rapporteren zijn de verantwoordelijkheden over de volgende actoren verdeeld:

 1. Docenten: zij zijn verantwoordelijk voor regelmatige rapportages die  het leerproces van de leerling in kaart brengen met betrekking tot kennis, inzicht, niveau, beheersing, etc. van vak en individueel onderzoek;  duidelijk maken welk niveau (in de onderbouw) de leerling heeft aangaande Havo of Vwo;  de basis vormen voor reflectie en bijsturing van het leerproces van de leerling.
 2. De Leergroepbegeider (LGB): deze verzamelt de gegevens, houdt contact met de vakdocent en ouders, en begeleidt de leerling in zijn of haar ontwikkeling.
 3. De leerling: hij of zij reflecteert op de VR, stelt vervolgdoelen vast en maakt hiervan verslag.
 4. De ouders: zij vormen in de driehoek school – leerling – ouders de verantwoordelijke schakel voor het werk dat door leerlingen (ook thuis) moet gebeuren. Zij zien toe op afspraken die er worden gemaakt.

  Ouders-leerling-school verbinden zich aan het contract, vastgelegd in de leerdoelen van de leerling.
Webdesign: Webgrades