Onze zorg

Extra zorg

Wanneer een leerling door persoonlijke omstandigheden extra zorg nodig heeft, probeert de school deze te geven binnen de eigen mogelijkheden. In een aantal gevallen is externe expertise noodzakelijk. Wanneer de leerling in het Zorg Advies Team met externen (leerplicht, GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin of andere specialisten) wordt besproken, vragen we hiervoor eerst toestemming aan de ouders.
De school beschikt over twee ondersteuningscoördinatoren, 1 voor de onderbouw en 1 voor de bovenbouw. De contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin van onze school, kunt u vinden op de website van het CJG (www.cjgbreda.nl) of via de ondersteuningscoördinator   info@orionlyceum.nl.

De leergroepbegeleider

De leergroepbegeleider is de spil in de begeleiding  van de leerling. Hij/zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van het leerproces, adviseert, begeleidt en stuurt de leerling en de leergroep aan. Hij/zij onderhoudt contact met vakdocenten, ouders, ondersteuningscoördinator en externen. De leergroepbegeleider is voor leerling, ouder(s) en vakdocent(en) het eerste aanspreekpunt binnen de school.

Vertrouwenspersoon

In het geval dat een leerling noch bij de leergroepbegeleider, de vakdocenten, de ondersteuningscoördinator of bij andere volwassenen die deel uitmaken ons team, zich voldoende veilig voelt om de gerezen problematiek aan te kaarten, kan hij/zij zich wenden tot een vertrouwenspersoon die door de school is aangesteld. Het is de taak van deze vertrouwenspersoon te luisteren naar de leerling en samen met hem/haar te zoeken naar mogelijke oplossingen.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de informatie die hem/ haar bereikt, niet zonder toestemming van de leerling aan derden kan worden doorgegeven.
De vertrouwenspersoon kunt u vinden in de schoolgids. 

Regionale Samenwerking

Het Orion Lyceum maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband van Passend Onderwijs. Dit houdt in dat - ongeacht het schooltype - het een gezamenlijk belang van alle scholen is om leerlingen op een zo geschikt mogelijk niveau uit te laten stromen en te voorkomen dat ze tussen wal en schip dreigen te raken.
Meer informatie hierover treft u aan op de website: www.rsvbreda.nl

Dyslexie

Tijdens de intakegesprekken met de basisschool en ouders vragen we of een kind lees- en/of spellingsproblemen heeft. Op het Orion Lyceum werken we met een dyslexieprotocol. Aan het begin van het eerste leerjaar wordt een dyslexietest afgenomen.
Buiten de ondersteuning die de school intern voor dyslexie kan bieden, zijn de kosten voor extra begeleiding door een remedial teacher voor rekening van de ouders.

Pestpreventie

Leerlingen zijn verantwoordelijk voor elkaar en leveren gezamenlijk een bijdrage aan het creëren van een veilige leeromgeving. Pesten hoort daar niet in thuis.
Het Orion Lyceum wil een zorgzame en veilige school zijn. Dit betekent in de praktijk dat er direct wordt opgetreden tegen onaangepast gedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie etc. De leefregels binnen de school zijn hier ook op gericht.
Webdesign: Webgrades